Declaratie

Declaratie bij de zorgverzekeraar gebeurt middels DBC (diagnose behandelcombinatie)-trajecten. Een DBC -traject omvat alle activiteiten vanaf inschrijving na aanmelding tot aan afsluiting wegens afronding van de behandeling.

De activiteiten binnen een DBC-traject bestaan zowel uit indirecte tijd (zoals administratieve handelingen waaronder inschrijving, registratie, verslaglegging etc.) alsook directe tijd (waaronder face-to-face contacten, telefonische contacten, afspraken middels beeldbellen  en contact via mail, SMS of Whatsapp). Dat betekent dat ieder contact en iedere handeling binnen een DBC-traject wordt weggeschreven.

Iedere DBC heeft een maximale duur van 365 dagen, gemeten vanaf de datum van inschrijving. Dit komt dus niet overeen met een kalenderjaar!

De startdatum van een DBC-traject is tevens van invloed op de verrekening van het eigen risico. Als je in 2019 bent aangemeld bij RiaggZ Parkstad, maar je hebt ook contacten gehad in 2020, worden alle contacten binnen dat DBC-traject verrekend met het eigen risico van 2019.

Iedere DBC wordt ingediend bij de zorgverzekeraar, ook als de intake vroegtijdig wordt beëindigd of wanneer er geen behandeling na intake plaatsvindt.

 

De tarieven van een DBC zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit, www.nza.nl). De NZA heeft tevens een aantal voorschriften, de zogenoemde “spelregels”, vastgesteld waaraan RiaggZ Parkstad zich dient te houden.

 

Bij gecontracteerde zorg en betalingsovereenkomsten, heeft RiaggZ Parkstad afspraken gemaakt met jouw zorgverzekeraar inzake de hoogte van de vergoeding op basis van een percentage van het NZA tarief. Het kan dus zijn dat het gedeclareerde bedrag en de vergoeding door jouw zorgverzekeraar verschillen. RiaggZ Parkstad brengt het resterende bedrag niet bij jou in rekening.

_______________________________________________________________________________________________________________________

RiaggZ Parkstad – Kerkraderweg 89 – 6416 CG Heerlen – 045-707 8000 – info@riaggzparkstad.nl