Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling: RiaggZ Parkstad
Hoofd postadres straat en huisnummer: Kerkraderweg 89
Hoofd postadres postcode en plaats: 6416 CG Heerlen
Website: www.riaggzparkstad.nl
KvK nummer: 14120630
AGB-code(s): 22220326
2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: P. Koevoets
E-mailadres: p.koevoets@riaggzparkstad.nl
Telefoonnummer: 045-7078000
3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.riaggzparkstad.nl
4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
Wij bieden behandeling binnen S-GGZ en GB-GGZ. Wij hebben geen formele samenwerkingsverbanden met
andere instellingen.
5. RiaggZ Parkstad heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij RiaggZ Parkstad terecht en deze
instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):
Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Als regiebehandelaar kunnen bij RiaggZ Parkstad optreden: GZ-psycholoog.
7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij RiaggZ Parkstad terecht en deze
instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):
Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Als regiebehandelaar kunnen bij RiaggZ Parkstad optreden: GZ-psycholoog, psycholoog en psychiater
8. Structurele samenwerkingspartners
RiaggZ Parkstad werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen
met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin
participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):
Geen formele samenwerkingsovereenkomsten. Wel zijn er vele informele contacten met andere GGZ
instellingen, zoals Mondriaan, Virenze, Lionarons, PsyQ Heerlen en PsyQ Maastricht, Zuyderland GGZ
Heerlen, Psychologenprkatijk Kerkrade Heerlen, Psychologenpraktijk Voerendaal, Levanto groep, vele
huisartsen en hun POH-ers, maatschappelijk werk regio Parkstad, diverse dagbestedingsorganisaties
etc.
II. Organisatie van de zorg
9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
RiaggZ Parkstad ziet er als volgt op toe dat:
9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
RiaggZ Parkstad biedt psychiatrische behandeling aan patiënten binnen de gespecialiseerde GGZ en
de generalistische basis GGZ. Dit met de juiste inzet van hulp, niet meer dan nodig en niet minder
dan noodzakelijk, op alle momenten tijdens een behandeling. Alle regiebehandelaren binnen RiaggZ
Parkstad zijn BIG-geregistreerd. Tijdens de sollicitatieprocedure van een nieuwe medewerker wordt
altijd het CV, de BIG en indien nodig de referenties gecontroleerd (vergewisplicht). Daarnaast is een
schriftelijke Verklaring Omtrent Het Gedrag is een vereiste.
9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Binnen RiaggZ Parkstad wordt protocolair gewerkt middels zorgpaden. Het gedetailleerde protocol is
gebruikersvriendelijk, compleet, gestructureerd, goed uitvoerbaar, toetsbaar en houdt de
behandeling gericht op de stoornis waarvoor deze bedoeld is. De Zorgpaden worden structureel in
het behandelplan opgenomen. Wanneer behandelaren tegen knelpunten in het werken met
Zorgpaden en richtlijnen aanlopen, dient dit volgens protocol ingebracht te worden in het
Multidisciplinair Overleg (MDO). Dit beleid wordt geborgd door het uitvoeren van interne audits
waarbij standaard wordt onderzocht of er door behandelaren in de Zorgpaden en volgens de
Multidisciplinaire Richtlijnen gewerkt wordt en indien hiervan is afgeweken, of dit in het MDO is
ingebracht en gedocumenteerd
9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
In de functioneringsgesprekken komt standaard aan de orde of behoefte is aan bij- en/of nascholing.
Ook wordt hier besproken welke bij- en/of nascholing in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Er
wordt een duidelijke planning opgesteld, waarbij tevens een terugkoppeling plaatsvindt. Hiernaast is
er structurele ruimte voor intervisie voor alle behandelaren. In het MDO, dat een maal per week
plaatsvindt, wordt tevens de deskundigheid van medewerkers bevorderd doordat de kennis uit
verschillende disciplines wordt samengevoegd en er mogelijkheid is tot het evalueren, afwegen en
integreren van diverse perspectieven. Indien nodig kunnen bepaalde zaken buiten het MDO nog
nader worden uitgezocht.
10. Samenwerking
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd
in het professioneel statuut:
Upload van uw professioneel statuut op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen RiaggZ Parkstad is het
multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en
andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Binnen RiaggZ Parkstad vindt wekelijks een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Hieraan nemen
zowel behandelaren werkzaam in de Generalistische Basis GGZ, als behandelaren werkzaam in de
Gespecialiseerde GGZ deel. Het MDO bestaat uit een aantal leden: een psychiater, een klinisch
psycholoog , een psycholoog, een gz psycholoog i.o., 3 spv ‘en maatschappelijk werker. In elk overleg
worden de intakegegevens besproken, diagnoses besproken en behandellijnen uitgezet en
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd binnen het epd van
betrokkenen.
10c. RiaggZ Parkstad hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
RiaggZ Parkstad hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar
een volgend, respectievelijk voorliggend echelon: Binnen de Generalistische Basis GGZ /
specialistische GGZ wordt altijd een behandelplan opgesteld. Indien er wordt op- of afgeschaald naar
een volgend of voorliggend echelon (naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie) wordt samen
met de patiënt het behandelplan bijgesteld. Standaard volgt bij aanvang van de behandeling een
intakeverslag en een behandelvoorstel naar de verwijzer. Bij afsluiting van de behandeling volgt een
ontslagbrief naar de verwijzer.
10d. Binnen RiaggZ Parkstad geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Indien er een geschil is of dreigt te ontstaan tussen meerdere bij de patiënt betrokken hulpverleners,
dient de kwestie te worden ingebracht in het MDO. Hierbij dienen beide visies in het team te worden
geëvalueerd en de verschillende opties te worden afgewogen. Er zal worden gepoogd de betrokken
behandelaren tot een gedeelde visie/aanpak te laten komen. Mocht dit desondanks niet lukken, dan
zal het beleid van de regiemanager bindend zijn.
11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
11a. Wij vragen om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken wij de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en wij vragen het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
11c. Wij gebruiken de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar:
11d. RiaggZ Parkstad levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op
geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij
Naam instelling: P. Koevoets, psychiater / directie.
Contactgegevens: Kerkraderweg 89, 6416 CG Heerlen
De klachtenregeling is hier te vinden:
Link naar klachtenregeling: www.riaggzparkstad.nl
12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De Geschillencommissie Zorg
Contactgegevens: Bordewijklaan 46 te Den Haag
De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: www.degeschillencommissie.nl
III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt
13. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per
diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.riaggzparkstad.nl of telefonisch.
14. Aanmelding en intake
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De aanmeldprocedure is binnen RiaggZ Parkstad als volgt geregeld: De (telefonische) aanmelding
komt op het secretariaat binnen bij onze secretaresse waarna een dossier wordt aangemaakt. Er
wordt een intake bij een van onze regiebehandelaren ingepland hierbij rekening houdend met de
indicatie voor GB-GGZ of S-GGZ. Dit wordt telefonisch / schriftelijk aan de cliënt teruggekoppeld.
14b. Binnen RiaggZ Parkstad wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien
mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de
patiënt/cliënt:
15. Diagnose
De intake en diagnose binnen RiaggZ Parkstad is als volgt geregeld: De regiebehandelaar stelt na de
intakefase de voorlopige diagnose, waarbij deze de intake in het MDO bespreekt. In de G-GGZ
bespreekt de GZ-psycholoog de intake binnen het MDO. De regiebehandelaar is verantwoordelijk
voor het intakeproces, draagt zorg voor adequate diagnostiek en stelt samen met de patiënt een
(voorlopig) behandelplan op. De regiebehandelaar, die de patiënt tijdens de intake ziet, is
verantwoordelijk voor de patiënt in de periode tussen de intake/diagnostiek en de aanvang van de
behandeling.
16. Behandeling
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Na de intakeprocedure wordt een voorlopige diagnose, de behandelindicaties en
behandelmogelijkheden vastgesteld (binnen het MDO). Dit wordt door de regiebehandelaar
teruggekoppeld naar de betrokken patiënt.
16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar
(beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar. De
regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, evaluaties
en afsluiting. De regiebehandelaar verzorgt de intake, de tussen evaluaties en de eindevaluatie en
neemt het besluit tot het afsluiten van de behandeling. Periodiek vindt er evaluatie plaats met de
patiënt.
16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen RiaggZ Parkstad conform de afspraken als volgt
gemonitord: Voorafgaand aan de behandeling, tussentijds en aan het eind van de behandeling wordt
aan patiënten gevraagd om de ROM-vragenlijsten in te vullen. Wanneer een ROM meting door de
patiënt is ingevuld, worden de uitkomsten met de patiënt besproken tijdens de evaluatie. Waar
nodig wordt gebruik gemaakt van extra metingen middels vragenlijsten, psychologische onderzoek
en de ROM.
16.d Binnen RiaggZ Parkstad evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en
eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt
(toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
De doelmatigheid en de effectiviteit van de behandeling worden periodiek door de regiebehanelaar
besproken met de patiënt en teruggekoppeld naar de betrokken behandelaar binnen het MDO.
16e. Binnen RiaggZ Parkstad wordt de effectiviteit en de patiënten ervaring geëvalueerd binnen het MDO.
Toetsing vindt plaats binnen de behandelsessies.
17. Afsluiting/nazorg
17a. Naderende afsluiting wordt binnen de behandeling met de patiënt besproken en voorbereid. Patiënt
wordt erop gewezen dat na afsluiten van het behandeltraject de huisarts het eerste aanspreekpunt
is. Leidinggevend is wat patiënt wil bij het informeren van de verwijzer. Bij afsluiten van het dossier,
c.q. beëindigen van de behandeling wordt de patiënt geïnformeerd over het verdere vervolg. De
verwijzer krijgt een ontslagbrief met informatieover het nog verder te volgen beleid. Mocht patient
bezwaar hebben tegen het informeren van verwijzer of anderen, dan is het bezwaar leidend voor de
verder te nemen stappen.
17b. Patiënten kunnen zich na afsluiten van behandeling bij optreden van crisis of terugval bij hun
verwijzer (huisarts) opnieuw aanmelden voor behandeling. De verwijzer kan overgaan tot een
heraanmelding. Dit in goed overleg met de patiënt.
IV. Ondertekening
Naam bestuurder van RiaggZ Parkstad:
P. Koevoets
Plaats:
Heerlen
Datum:
17-11-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja
Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de
volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of
ander keurmerk);
Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens;
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
opgenomen.